Sądowy nakaz zapłaty

I. Czym jest sądowy nakaz zapłaty?


Art. 4801  k.p.c.

§1. Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a w innych przypadkach - jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

§2. Po utracie mocy lub uchyleniu nakazu zapłaty albo w przypadku braku podstaw do jego wydania sąd rozpoznaje sprawę według przepisów ogólnych lub w postępowaniu odrębnym właściwym dla danej sprawy, chyba że przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególności umorzenie postępowania.

 

Sądowy nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym, dostarczany jest wraz z pozwem pozwanemu. Powód w tej sprawie jest najczęściej wierzycielem wobec dłużnika, który nie zastosował się do zobowiązań wynikających z treści zawartych w umowie. Sądowy nakaz zapłaty jest środkiem przymuszenia strony pozwanej do wypełnienia zobowiązania podnoszonego przez powoda za zasadne.  

W ciągu dwóch tygodni pozwany ma zaspokoić roszczenie w całości albo wnieść w tym terminie zarzuty. Gdy pozwany nie wniesie zarzutów nakaz zapłaty staje się orzeczeniem prawomocnym, podlegającym egzekucji.

 

II. Jakie są rodzaje nakazów zapłaty?

 

Wyróżniamy nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym. Poniżej przedstawiamy opis obu rodzajów nakazów.

 

 a) Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

 

Art. 491 k.p.c.

§1. Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

§2. Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku może być w formie skróconej umieszczony na ich odpisie.

§3. Nakaz zapłaty doręcza się stronom; pozwanemu wraz z pozwem, załącznikami i pouczeniem o treści art. 493 § 1 zdanie trzecie.

 

W postępowaniu nakazowym sąd bazuje na dowodach, których katalog został wymieniony w art. 485 k.p.c. Powód dochodząc roszczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych musi udowodnić jego zasadność. Składając wniosek może złożyć następujące dowody:

 • Dokumenty urzędowe
 • Rachunki zaakceptowane przez dłużnika
 • Wezwania dłużnika do zapłaty z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu
 • Zaakceptowane przez dłużnika, ale zwrócone z powodu braku środków na rachunku bankowym przez bank żądania zapłaty
 • Weksle, czeki, warranty, rewersy (weryfikowane pod względem prawdziwości i treści)
 • Wyciągi z ksiąg bankowych opatrzone podpisem upoważnionej osoby oraz dowodem wręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty
 • Umowy handlowe, dowody spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowody dołączenia dłużnikowi faktury lub rachunku

 

Art. 486 k.p.c. normuje kiedy takie roszczenie jest bezzasadne.

Treścią sądowego nakazu zapłaty w trybie nakazowym jest nałożenie obowiązku zapłaty na pozwanego. W ciągu dwóch tygodni powinien on zaspokoić roszczenie albo wnieść w tym terminie zarzuty. Gdy pozwany nie wniesie zarzutów nakaz zapłaty staje się orzeczeniem prawomocnym, podlegającym egzekucji.

Postępowanie nakazowe może zostać zastosowane wyłącznie na pisemny wniosek powoda, zgłoszony w pozwie. Sprawa zostaje rozpatrzona przez sąd na posiedzeniu niejawnym, a wydanie nakazu jest oparte na podstawie pozwu złożonego przez powoda i przedłożonych przez niego dowodów.

 

 b) Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

 
Art. 498 k.p.c.

§1. Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

§2. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

 

Art. 502 k.p.c.

§1. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

§2. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu, o treści art. 503 § 1 zdanie trzecie oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu.

W postępowaniu upominawczym sądowy nakaz zapłaty wydaje sąd lub referendarz sądowy, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego a wg pozwu:

 • Roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne
 • Przytoczone okoliczności i uzasadnienie nie budzą wątpliwości
 • Zaspokojenie roszczenia lub wykonanie żądanie nie są zależne od spełnienia świadczenia wzajemnego
 • Miejsce pobytu pozwanego jest znane i doręczenie mu nakazu zapłaty może odbyć się w Polsce

Po doręczeniu nakazu dłużnikowi może on w ciągu 14 dni wnieść sprzeciw do sądu. Wniesienie sprzeciwu skutkuje jednoczesną bezskutecznością nakazu zapłaty. Sąd wyznacza rozprawę odbywającą się na zasadach ogólnych. Niewniesienie sprzeciwu w terminie lub wniesienie go w sposób nieskuteczny tj. z brakami formalnymi nieuzupełnionymi w terminie skutkuje prawomocnością nakazu zapłaty.

 

III.Sprzeciw od nakazów zapłaty

 

Możliwość zaskarżenia jest zależna od tego, czy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym czy upominawczym. Termin w obu przypadkach ustawowo jest oznaczony na 14 dni. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin upływa następnego dnia który nie jest dniem wolnym od pracy lub sobotą.

 

a) Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

 • Sądem, do którego należy składać zaskarżenie nakazu jest sądem, który wydał nakaz zapłaty
 • W piśmie pozwany powinien wskazać czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdawaniem się w spór oraz pozostałe zarzuty i wszystkie okoliczności faktyczne
 • W przypadku gdy pozew wniesiono na formularzu urzędowym należy zachować tę formę
 • Po uznaniu przez sąd zarzutów za skuteczne, bez przekroczenia ustawowego terminu, bez braków w piśmie procesowym lub po ich uzupełnieniu następuje wyznaczenie rozprawy

 

b) Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym

 • Po doręczeniu nakazu dłużnikowi może on w ciągu 14 dni wnieść sprzeciw do sądu
 • Wniesienie sprzeciwu oznacza jednocześnie upadek nakazu zapłaty oraz wyznaczenie terminu rozprawy
 • Niewniesienie sprzeciwu lub wniesienie w sposób nieskuteczny, z uchybieniem terminu, z brakami formalnymi powoduje, że nakaz zapłaty uzyskuje skutki prawomocnego wyroku
 • Pozwany składa sprzeciw na piśmie do sądu lub referendarza sądowego, który wydał nakaz

Tu jesteśmy

Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 34

Godziny otwarcia

poniedziałek
08:00 - 20:00
wtorek
08:00 - 20:00
środa
08:00 - 20:00
czwartek
08:00 - 20:00
piątek
08:00 - 20:00
sobota
INDYWIDUALNIE
niedziela
INDYWIDUALNIE

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 0

Wczoraj 15

W tym tygodniu 0

W tym miesiącu 426

Ogółem 14325

Kubik-Rubik Joomla! Extensions